Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія наукового дослідження» є формування загальних і спеціальних, фахових компетентностей здобувачів другого рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика) як складових забезпечення їхньої здатності розв'язувати дослідницькі спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання.

 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Методологія наукового дослідження» є :

- усвідомлення студентами загальних відомостей про науку як продуктивну силу розвитку суспільства та розвиток науки в Україні;

- формування уявлень та знань щодо методологічних основ наукового пізнання, типології наукової інформації та основних видів видань; організації, етапів проведення,  обробки та оформлення результатів наукового дослідження; видів науково-дослідницьких робіт майбутніх учителів/викладачів математики та вимог до них.

- формування знань щодо принципів наукової етики й академічної доброчесності, відповідної нормативної бази та відповідального ставлення здобувачів педагогічної вищої освіти другого рівня щодо їх дотримання;

- формування обізнаності студентів на питаннях функціонування науково-дослідницького простору університету, шляхах і формах залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності; 

- формування дослідницьких навичок, розвиток у студентів пізнавальних інтересів, прагнення до вдосконалення власної професійної підготовки.