Метою викладання навчальної дисципліни «Математичні методи в педагогічних дослідженнях» є розвиток здатності майбутніх магістрів освіти до науково-дослідницької діяльності, розв’язування складних спеціалізованих проблем, що потребують науково-обґрунтованих професійних рішень. Зміст дисципліни зорієнтований на системний підхід до вивчення теоретичного матеріалу та його послідовне закріплення шляхом виконання магістрантами практичних робіт і завдань самостійної роботи.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Математичні методи в педагогічних дослідженнях» є сприяння:

усвідомленню здобувачами педагогічної вищої освіти другого рівня ролі та місця математичних методів у загальній системі методів наукових досліджень;

формуванню знань щодо способів первинної математичної обробки даних науково-педагогічних досліджень та вмінь застосовувати ці способи на практиці;

формуванню знань щодо критеріального оцінювання достовірності статистичних гіпотез, різновидів математико-статистичних критеріїв і принципів їх відбору у відповідності до дослідницької задачі;

формуванню вмінь обчислювати за відомими алгоритмами емпіричні значення математико-статистичних критеріїв різного призначення та обґрунтовувати дослідницькі висновки;

розвитку пізнавальних інтересів тих, хто навчається, їхнього прагнення до самореалізації в дослідницькій діяльності.