Метою викладання навчальної дисципліни “Теорія ймовірностей із елементами математичної статистики” є ознайомлення майбутніх учителів математики із завданнями та методами теорії ймовірностей і математичної статистики в обсязі, достатньому для успішного практичного використання отриманих знань у подальшій роботі за спеціальністю.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Теорія ймовірностей із елементами математичної статистики” є формування:

 уявлення про місце та роль теорії ймовірностей і математичної статистики в сучасному світі;

 системи основних понять, що використовуються для опису найважливіших ймовірнісно-статистичних моделей та методів, а також розкриття взаємозв'язку цих понять;

 вмінь застосовувати методи теорії ймовірностей і математичної статистики до розв’язування задач;

 здатності використовувати знання з теорії ймовірностей і математичної статистики в подальшій професійній діяльності.