Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Математична логіка» є систематизація, розширення та поглиблення знань з математичної логіки; формування загальних та фахових компетентностей майбутніх учителів математики.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Математична логіка» є систематизація теоретичних відомостей та способів розв’язування логічних задач; формування вмінь розв’язувати типові і нестандартні задачі; навчання співвідношенню набутих теоретичних математичних знань з іншими навчальними дисциплінами та практичними потребами майбутньої фахової діяльності; розвиток творчих здібностей та математичної культури майбутніх учителів математики.