Метою викладання навчальної дисципліни «Методика навчання математики» є методична підготовка майбутніх учителів математики до майбутньої фахової діяльності; формування загальних та фахових компетентностей майбутніх учителів математики.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика навчання математики» є формування знань студентів щодо теоретичних питань загальної та спеціальної методики навчання математики у загальноосвітніх навчальних закладах; формування вмінь розв’язувати різноманітні задачі методичного характеру; формування здатності проектувати освітній процес навчання учнів математики з урахуванням психолого-педагогічних та методичних особливостей методики навчання математики; формування здатності розвивати учнів у процесі навчання математики та мотивувати їх до вивчення математики.