Метою викладання навчальної дисципліни Соціальна геронтологія є сформувати мотиваційну, когнітивну та операційну складові готовності здобувачів вищої освіти до реалізації соціальної роботи з геронтологічною групою клієнтів.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Соціальна геронтологія” є формування у здобувачів вищої освіти цілісного уявлення про соціальну геронтологію як науку, вміння застосовувати знання на практиці при роботі з людьми похилого віку, враховуючи фізіологічні, вікові та психологічні особливості людей цієї категорії.