Метою навчальної дисципліни «Педагогіка» є забезпечення засвоєння студентами теоретичних основ педагогіки, розвиток у майбутніх фахівців критичного педагогічного мислення, виховання професійно значущих рис особистості.

Завдання навчальної дисципліни «Педагогіка»:

Ø     сформувати уявлення про педагогіку як науку та її методологію;

Ø     розкрити державну політику щодо формування всебічно й гармонійно розвиненої особистості;

Ø     ознайомити із сутністю, принципами, методами, організаційними формами процесів навчання й виховання;

Ø     забезпечити усвідомлення основ освітнього менеджменту.