Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» є орієнтування студентів у змісті педагогічної діяльності, її сутності та ролі в сучасному суспільстві, основних шляхів і методів набуття педагогічного досвіду, отримання ними уявлення про навчання та виховання особистості; опанування знаннями про систему освіти в нашій державі; розвиток практичних умінь, що забезпечують творчість та ініціативу в різних видах діяльності; ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними компетенціями вчителя, особливостями професійно-педагогічної комунікації, структурою педагогічного ЗВО, видами навчальних занять у ЗВО, особливостями самостійної та наукової роботи здобувачів вищої освіти, формування уміння вчитися, потягу до самоосвіти та самовиховання протягом життя, опанування здобувачами вищої освіти основами педагогічних знань та успішним застосуванням їх на практиці, особистісного ставлення до педагогічної діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» є: допомогти студентам адаптуватися до навчально-виховного процесу у вищих закладах освіти, засвоїти зміст педагогічної діяльності, її суспільне значення, оволодіти основною педагогічною термінологією, поняттями, а також сприяти здобуттю знань, виробленню вмінь і навичок для успішної самореалізації у майбутній професійній діяльності.