Метою дисципліни «Економічне управління підприємством» є формування цілісного уявлення щодо закономірностей і особливостей історичного розвитку господарства та економічної думки країн Європейської цивілізації; систематизація знань щодо механізму функціонування економічної системи в площині здобутків історико-економічної науки. 

 

Завданнями вивчення дисципліни «Економічне управління підприємством» є:

-        забезпечити фундаментальну економічну підготовку фахівців з урахуванням здобутків сучасної історико-економічної науки;   

-        сприяти формуванню у студентів економічної культури та творчого економічного мислення;

-        поглибити знання з економічної теорії;

-        оволодіти сучасною методологією та методами історико-економічного дослідження процесів і явищ господарського життя суспільства;

-        сформувати уявлення  щодо закономірностей і тенденції сучасного розвитку економіки та економічної науки.

В результаті вивчення курсу студенти повинні:

            знати і розуміти

-        основні етапи в процесі генезису та еволюції історико-економічної думки;

-        історичні форми господарських систем суспільства Європейської цивілізації та логіку їхньої еволюції;

-        роль обміну та його особливості в господарській сфері суспільства;

-        основні етапи суспільного поділу праці та форм власності на засоби виробництва;

-        основні етапи науково-технологічних змін в суспільстві та їхній вплив на розвиток економіки та її структури;

-        історичні форми господарств, їхню ефективність та причини занепаду;

-        інституційну структуру економіки та особливості її трансформаційних перетворень на різних етапах розвитку суспільства;

-        методологічні основи різних економічних шкіл (концепцій), особливості розроблених ними економічних понять та категорій, їхнє місце та роль у формуванні сучасних економічних поглядів;

вміти

-     орієнтуватись у напрямках розвитку сучасної економічної науки;

-     порівнювати різні за змістом і методологією економічні школи та напрямки, аналізувати їх переваги, недоліки, внесок до економічної теорії;

-     окреслити тенденції розвитку сучасної економічної науки;

-     використовувати історичний досвід організації господарського життя суспільства для аналізу процесів і явищ і сучасній економіці, враховуючи вплив на них цивілізаційних чинників;

-     обґрунтовувати власний погляд на історичні події та факти та публічно його репрезентувати;

-     застосовувати методи історико-економічної науки для дослідження економічних процесів і явищ.