Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія та методика обраного виду спорту (циклічні види)» є підвищення спортивної майстерності в обраній спеціалізації і виконання студентами вимог існуючої «Єдиної спортивної кваліфікації України», а також формування базових професійних знань, умінь та практичних навичок, що забезпечують підготовку фахівця з обраного виду спорту.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія та методика обраного виду спорту (циклічні види)» є :

- формування професійного світогляду студентів, забезпечення оволодіння методикою підготовки спортсменів з обраного виду спорту, надання студентам умінь і компетентностей, визначених освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівця з фізичної культури та спорту.

- формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, установки на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;

- формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботі, сімейному фізичному вихованні;

- зміцнення здоров’я, формування і всебічний розвиток організму, профілактика захворювань, забезпечення високого рівня фізичного стану, працездатності протягом всього періоду навчання;

- оволодіння системою практичних умінь і навичок, головними формами раціональної фізкультурної діяльності, забезпечення, зберігання і зміцнення здоров'я, розвиток й удосконалення психофізичних можливостей, якостей і властивостей особистості;

- набуття фонду рухових умінь і навичок, забезпечення загальної і професійно-прикладної фізичної підготовленості, що визначають психофізичну готовність випускників вищого закладу освіти до життєдіяльності й обраної професії;

- придбання досвіду творчого використання фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності для досягнення особистих і професійних цілей;

- виконання державних тестів та нормативів на рівні вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм відповідного спеціаліста.