Програма вивчення навчальної дисципліни за вибором студентами «Театралізована діяльність в закладі дошкільної освіти» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методика організації театралізованої діяльності в закладі дошкільної освіти.

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Театралізована діяльність в закладі дошкільної освіти» пов’язана з такими дисциплінами: «Дитяча психологія», «Дошкільна педагогіка», «Педагогічна майстерність», «Педагогіка партнерства в закладі дошкільної освіти», «Теорія та методика музичного виховання».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Організація та керівництво театрально-ігровою діяльністю в закладі дошкільної освіти

Змістовий модуль 2. Розвивальне театрально-ігрове середовище закладу дошкільної освіти

Змістовий модуль 3-4. Театральна діяльність в закладі дошкільної освіти

Змістовий модуль 5-6. Театралізована діяльність дітей дошкільного віку

Змістовий модуль 7-8. Співпраця з родиною

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Театралізована діяльність в закладі дошкільної освіти»: формування усвідомлення необхідності театралізованої діяльності в закладі дошкільної освіти; оволодіння методикою організації та керівництва театралізованої діяльності дітей дошкільного віку.

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

– теоретико-практична підготовка здобувачів до організації та керівництва театралізованою діяльністю дітей;

– формування інтересу до організації дитячої театралізованої діяльності;

– розвиток засобів логіко-емоційної виразності.

1.3. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми:

ЗК-2. Гнучкість та креативність мислення. Набуття гнучкого мислення, готовність до творчого застосування психолого-педагогічних знань та вмінь у широкому діапазоні можливих місць роботи та у повсякденному житті.

ФК-2. Застосування знань на практиці. Здатність використовувати психолого-педагогічні та методичні знання для різнобічного розвитку дітей дошкільного віку; бути обізнаним з інноваційними педагогічними технологіями навчання та виховання дітей дошкільного віку, впроваджувати їх в освітній процес.

ФК-3. Володіння прикладними знаннями та навичками.

3.1. Здатність організовувати різні види діяльності дітей дошкільного віку на засадах дитиноцентричного, особистісно-зорієнтованого, індивідуально-диференційованого підходів.

3.2. Організовувати освітній процес в закладі дошкільної освіти, створюючи умови для повноцінного формування особистості дітей, їх розумового, фізичного, морального, естетичного розвитку.

ПРН-5. Здатність використовувати професійно-педагогічні знання, вміння, навички для розв’язання практичних завдань в галузі дошкільної освіти.

ПРН-7. Здатність аналізувати та оцінювати педагогічні інновації, визначати  доцільність їх впровадження в освітньому процесі закладу дошкільної освіти.

ПРН-8. Здатність до практичного втілення сучасних освітніх технологій в освітньому процесі закладів дошкільної освіти.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, 4 кредити ЄКТС (ECTS).