Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія навчання і виховання в початковій школі» є оволодіння здобувачами вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта с цілісним фрагментом соціокультурного досвіду (знання, уміння, норми, цінності) у галузі психології навчання і виховання в початковій школі.

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія навчання і виховання в початковій школі» є: актуалізувати базові наукові поняття з курсу загальної, вікової та педагогічної психології; показати детермінованість психічних явищ віковими аспектами розвитку молодшого школяра; створити розуміння єдності, цілісності, взаємозв'язку всіх психічних явищ, їх механізмів та закономірностей як невід’ємних складових повноцінного психічного розвитку особистості молодшого школяра; показати зв’язок формування особистості молодшого школяра з її соціальним оточенням; розкрити закони вікового розвитку особистості молодшого школяра, закономірності та особливості навчання та виховання в початковій школі у світлі сучасних підходів до освітнього процесу; підкреслити значущість оволодіння студентами психологічними знаннями, вміннями та навичками як професійно важливими; уможливити за допомогою вивчення навчального курсу «Психологія навчання та виховання в початковій школі» самовдосконалення та самореалізацію студентської молоді в професійному просторі.