Метою викладання навчальної дисципліни «Психологічна служба» є:

-          ознайомити здобувачів освіти з призначенням та організацією психологічної служби в освітніх, медичних, спортивних та відомчих галузях, розкрити умови психологічного забезпечення робочого процесу та здійснення психологічного супроводу розвитку та життєдіяльності особистості різного віку;

-          сприяти особистісному зростанню та професійному становленню майбутніх практичних психологів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологічна служба» є:

1) сприяти набуттю майбутніми практичними психологами теоретичних знань з питань: призначення та основних функцій психологічної служби, а також шляхів її розбудови в сучасних умовах; особливостей організації психологічної служби в освітніх, відомчих закладах,  медичних установах та на підприємствах (організаціях); основних принципів та видів діяльності практичних психологів;

2) сприяти формуванню у майбутніх практичних психологів: професійних навичок та умінь роботи з документально-методичними матеріалами; навичок та умінь розробки плануючої документації; навичок та умінь розробки, підготовки та проведення психологічних просвітницьких та профілактичних заходів;

3) сприяти вихованню у майбутніх практичних психологів професійної компетентності.

Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

Програмні компетентності

Компетенції

Результати навчання

1.

Загальні

Здатність працювати самостійно, приймати обґрунтовані рішення, обирати оптимальні професійні дії та елементи самоорганізації для розв’язання завдань професійної діяльності.

Володіння знаннями про призначення психологічної служби в системі освіти України; основні її завдання, структуру та функції; особливості організації в освітніх закладах; системність у роботі психологічної служби; основні форми та методи психологічного моніторингового супроводу психологічного розвитку дітей та учнівської молоді.

Знати: основні завдання, структуру та функції психологічної служби; завдання психологічного моніторингу розвитку дітей та учнівської молоді.

Вміти: застосовувати на практиці набуті теоретичні знання.

2.

Фахові

Знання та дотримання принципів Етичного кодексу психолога (відповідальності, компетентності, конфіденційності, захисту інтересів клієнта тощо), норм психологічної етики.

 

 

Демонструвати позитивне сприймання, розуміння та уміння інтерпретувати принципи Етичного кодексу психолога; усвідомлення меж своєї компетентності; дотримання норм професійної етики; повагу гідності клієнта, його захист від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства.

Знати: особливості основних видів діяльності практичного психолога в системі освіти.

Вміти: працювати з документально-методичною літературою; складати план роботи практичного психолога.

Здатність здійснювати психолого-педагогічні заходи з метою усунення відхилень у психічному розвитку і поведінці особистості; сприяти подоланню різних форм девіантної поведінки; формувати соціально корисні життєві перспективи, мотивацію до самовиховання й саморозвитку.

Моделювати діяльність психологічної служби різних освітніх закладів, з урахуванням умінь застосовувати засоби своєчасного усунення відхилень у психічному розвитку та поведінці особистості; зміни девіантної поведінки на соціально прийнятну.

Знати: специфіку організації психологічної служби різних освітніх закладів.

Вміти: розробляти психологічні просвітницькі та профілактичні заходи.