Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіка» є ознайомлення з системою основних понять педагогіки, сформувати уявлення про місце і роль педагогічних знань в системі професійної підготовки майбутніх педагогів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Педагогіка» є:

·              формування у студентів знання про основні педагогічні категорії; закони, закономірності, принципи, форми та методи навчання та виховання;

·              формування вмінь і навичок розв’язання педагогічних задач;

·              сприяти формуванню у майбутніх педагогів професійної компетентності.

·               сприяти особистісному зростанню та професійному становленню майбутніх педагогів.