Програма вивчення навчальної дисципліни «Методика ознайомлення дітей з суспільним довкіллям та народознавством» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методика ознайомлення дітей дошкільного віку з суспільним довкіллям та народознавством.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з суспільним довкіллям та народознавством» пов’язана з «Дитячою психологією», «Педагогікою раннього дитинства», «Дошкільною педагогікою», «Педагогікою партнерства в закладі дошкільної освіти».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Науково-теоретичні засади ознайомлення дітей з суспільним довкіллям та народознавством

Змістовий модуль 2. Зміст роботи з ознайомлення дітей дошкільного віку з суспільним довкіллям та народознавством

Змістовий модуль 3-4. Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям та народознавством

Змістовий модуль 5. Безпека у суспільстві.

Змістовий модуль 6. Соціальна активність учасників освітнього процесу

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методика ознайомлення дітей з суспільним довкіллям та народознавством» є теоретична та методична підготовка майбутніх фахівців до розвивальної та освітньої роботи з дітьми раннього та дошкільного віку.

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

– ознайомлення зі значенням ознайомлення дітей дошкільного віку з суспільним довкіллям та народознавством;

− формування теоретичної бази знань про завдання, зміст, форми та методи роботи щодо ознайомлення з суспільним довкіллям та народознавством дітей дошкільного віку;

− ознайомлення з передовим педагогічним досвідом роботи з ознайомлення дітей з суспільним довкіллям та народознавством;

− підготовка до практичного втілення набутих знань у сучасних умовах суспільного дошкільного виховання;

− формування уміння складати конспекти, планувати різні види роботи з ознайомлення дітей з суспільним довкіллям та народознавством (в різних вікових групах, з дітьми різних категорій і за різних соціальних умов).

1.3. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми:

Компетентності

Результати

ЗК-8 Етичні установки. Здатність до використання принципів, норм етики, правил культури поведінки у стосунках з дорослими та дітьми на основі загальнолюдських та національних цінностей, норм суспільної моралі.

ПРН-5. Здатність використовувати професійно-педагогічні знання, вміння, навички для розв’язання практичних завдань в галузі дошкільної освіти.

ФК-2. Застосування знань на практиці. Здатність використовувати психолого-педагогічні та методичні знання для різнобічного розвитку дітей дошкільного віку; бути обізнаним з інноваційними педагогічними технологіями навчання та виховання дітей дошкільного віку, впроваджувати їх в освітній процес.

ПРН-8. Здатність до практичного втілення сучасних освітніх технологій в освітньому процесі закладів дошкільної освіти.

ФК-3. Володіння прикладними знаннями та навичками. 3.1. Здатність організовувати різні види діяльності дітей дошкільного віку на засадах дитиноцентричного, особистісно-зорієнтованого, індивідуально-диференційованого підходів.

3.2. Організовувати освітній процес в закладі дошкільної освіти, створюючи умови для повноцінного формування особистості дітей, їх розумового, фізичного, морального, естетичного розвитку.

ПРН-10. Здатність отримувати, аналізувати інформацію про індивідуальний розвиток дитини та визначати зміст, етапи індивідуально-диференційованого, особистісно-зорієнтованого підходу в освітньому процесі.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 3 кредити ECTS.