У світлі реформування системи сучасної вищої освіти одним із завдань є формування потреби самовдосконалення студентів у майбутній професійній діяльності, вироблення вмінь самостійно здобувати й оновлювати знання. При вивченні вибіркової навчальної дисципліни «Організація освітнього процесу в групі продовженого дня» основна увага звертається на формування у майбутніх учителів початкової школи якісного рівня сформованості самостійних умінь, раціональних способів творчого освоєння наукової інформації з курсу, розв’язання навчальних практичних завдань і на цій основі – набуття професійно значущих якостей особистості майбутнього вчителя початкової школи та вихователя групи продовженого дня.