Метою викладання навчальної дисципліни «Професійна креативність педагогів в закладі дошкільної освіти» є розвиток професійної креативності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Професійна креативність педагогів в закладі дошкільної освіти» є:

 

1) сформувати у студентів знання про: сутність понять «творчість», «креативність», «професійна креативність вихователя ЗДО», психічні детермінанти професійної креативності вихователя ЗДО, основні чинники розвитку креативності та креативні технології  розв’язання педагогічних ситуацій, арт-терапію, психологічний механізм впливу арт-терапії, її можливості, арт-терапію в контексті формування професійної креативності вихователя ЗДО;

2) сформувати у студентів уміння: помічати проблемну ситуацію, доцільно формулювати педагогічну задачу, творчо розв’язувати стратегічні, тактичні та ситуативні задачі, критично оцінювати власні ідеї, застосовувати засоби арт-терапії з метою розв’язання професійних задач;

3) розвинути у студентів прагнення розуміти складні професійні проблеми, бажання віднаходити нові способи їх розв’язання; сформувати позитивний емоційний досвід творчого розв’язання педагогічних задач; розвинути оригінальність, гнучкість та швидкість мислення, сприйнятливість до вербальних та невербальних показників поведінки довколишніх, творчу уяву, вміння виявляти зусилля, вольову напругу, зосередженість для подолання труднощів під час розв’язання творчих завдань,  розвинути здатність особистості до рефлексії.