Метою вивчення курсу «Психологія» є формування у студентів системи знань про психологічні особливості людини як об’єкта педагогічної та суб’єкта учбової діяльності, розуміння ними складного психічного і духовного життя дитини, самовдосконалення і самовиховання майбутніх учителів як фахівців-професіоналів. Метою вивчення курсу «Психологія» є формування у студентів системи знань про психологічні особливості людини як об’єкта педагогічної та суб’єкта учбової діяльності, розуміння ними складного психічного і духовного життя дитини, самовдосконалення і самовиховання майбутніх учителів як фахівців-професіоналів.

Завданнями курсу є:

 • формувати у студентів уявлення про природу суб'єктивної реальності людини, про структуру особистості, умови функціонування і розвитку психічних процесів;
 • сприяти набуванню знань майбутніх педагогів про умови і механізми розвитку дитини на різних етапах онтогенезу, про особливості створення спеціальних умов для розвитку школярів, про організацію навчально-виховного процесу з урахуванням специфіки вікового розвитку учнів;
 • формувати знання про фундаментальні психологічні структури, про становлення особистості в її діяльнісних, суспільних і свідомих вимірах;
 • формувати уміння у майбутнього педагога проводити психологічні дослідження психічних процесів, визначати рівень розвитку особистості дитини на кожному віковому етапі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • предмет, завдання, методи психологічної науки;
 • закономірності перебігу пізнавальних, емоційних, вольових психічних процесів;
 • класифікації психічних явищ, особливості та властивості психічних функцій;
 • психологічні особливості спілкування, міжособистісних взаємин, основи конфліктології;
 • основні теорії психічного розвитку дитини;
 • закономірності психічного розвитку людини від народження до періоду юності, а також особливості психічного розвитку дорослої людини;
 • психологічні закономірності навчання, виховання зростаючої особистості;
 • психологічні особливості педагогічної діяльності учителя.

вміти:

 • застосовувати психологічні методи для вивчення психологічних особливостей людини: спостереження, психодіагностичні методи;
 • самостійно опановувати психологічну літературу з тем курсу;
 • пояснювати різноманітні явища у психічній реальності людини;
 • аналізувати ситуацію розвитку та особливості психічного розвитку дітей у різні періоди дошкільного і шкільного життя;
 • виявляти причинно-наслідкові зв’язки між поведінковими виявами школярів та особливостями соціокультурного середовища, що їх оточує;
 • застосовувати методи і методики для дослідження психічних особливостей людини; застосовувати знання з психологічних основ навчання і виховання у роботі зі школярами.