Метою викладання навчальної дисципліни «Порушення психіки та поведінки у молодших школярів» є ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними видами порушень психічного та особистісного розвитку дитини молодшого шкільного віку, методичним апаратом патопсихологічного дослідження, шляхами психологічної допомоги дітям молодшого шкільного віку, які мають психічні порушення, та їх батьками.

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Порушення психіки та поведінки у молодших школярів» є засвоєння здобувачами вищої освіти основних понять патопсихології як науки; вивчення основних розладів психічного та особистісного розвитку дитини молодшого шкільного віку; оволодіння основними методиками психодіагностики з метою вивчення психічних розладів дітей молодшого шкільного віку; застосовування засобів своєчасного попередження відхилень у психічному розвитку та поведінці дитини; орієнтування батьків  на здоровий спосіб життя та збереження психічного здоров’я їх дітей.

 

Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

Програмні компетент-

ності

Компетенції

Результати навчання

1.

Загальні

Здатність до використання базових знань фундаментальних

наук в обсязі, необхідному для освоєння дисциплін циклу

професійної підготовки.

Здатність використовувати психолого-педагогічні та

методичні знання для різнобічного розвитку особистості; бути

обізнаним з інноваційними педагогічними технологіями

навчання та виховання, впроваджувати їх в освітній процес.

Знати: основні види психічних порушень та можливі причини їх виникнення у дітей молодшого шкільного віку

Вміти: проектувати зміст й напрями психотерапевтичної допомоги дітям молодшого шкільного віку, які мають психічні порушення.

2.

Фахові

Здатність визначати, діагностувати та класифікувати

психологічні проблеми особистості; застосовувати відповідні

методи психокорекційного впливу; розробляти та

впроваджувати психокорекційні програми; надавати

психологічну підтримку в ході здійснення психокорекційної

допомоги.

Оперувати психологічними категоріями; грамотно використовувати результати

обстеження в практиці навчання і виховання; опрацьовувати та інтерпретувати результати

дослідження.

 

 

 

 

 

 

 

 

Знати: основні діагностичні методи та методики, специфіку проведення патопсихологічного дослідження.

Вміти: застосовувати засоби своєчасного попередження відхилень у психічному розвитку та поведінці дитини молодшого шкільного віку; орієнтувати батьків на здоровий спосіб життя та збереження психічного здоров’я їхніх дітей