1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Тренінг спілкування та командоутворення» є: розвиток і підвищення компетентності особистості у спілкуванні та командної взаємодії. Курс розроблено для здобувачів вищої освіти, професія яких передбачає активне спілкування, вміння працювати у команді, а комунікативна та інтерактивна компетентність є частиною професійної компетентності майбутніх психологів.

Основними завданнями тренінгу є:

-            ознайомлення здобувачів з базовими категоріями спілкування;

-            відпрацювання навичок ефективної взаємодії зі співрозмовниками;

-            формування вмінь та навичок командної взаємодії та формування взаємної довіри;

-            корекція, формування та розвиток установок, необхідних для успішного спілкування та взаємодії;

-            розвиток у здобувачів вищої освіти соціальної адаптивності та впевненості в собі.

-            формування позитивного ставлення до себе і прийняття себе, своєї діяльності.

-            усвідомлення рівня розвитку власних організаторських умінь та лідерських якостей.

-            сприяння розвитку результативного лідерства та умінь і навичок спільно виробляти групові стратегії.

-            розвиток здібностей адекватно і повно сприймати та оцінювати себе й інших людей, а також стосунків, що складаються між людьми;

-            підвищення рівня рефлексивності, створення мотивації для подальшого саморозвитку;

-            надання елементарних знань та навичок проведення тренінгу як форми надання психологічної допомоги.

Робота над засвоєнням курсу передбачає поєднання теоретичного матеріалу з набуттям студентами особистісного досвіду роботи в тренінговій групі.

 

Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

Програмні

компетентності

Компетенції

Результати навчання

1.

загальні

Навички міжособистісної взаємодії, здатність працювати в команді. Здатність до налагодження конструктивних професійних зв’язків з колегами, громадськістю, засобами масової інформації для розв’язання професійних завдань; здатність працювати в команді.

Знати: закономірності та особливості розвитку й функціонування психічних явищ і феноменів у контексті вирішення професійних завдань.

Вміти: встановлювати та підтримувати конструктивні професійні зв’язки з колегами, громадськістю, засобами масової інформації; формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію відповідно до особливостей співрозмовника в умовах міжособистісної взаємодії; продуктивно працювати в команді у процесі вирішення професійних завдань.

2.

фахові

Здатність до ефективного міжособистісного спілкування у процесі професійної діяльності. Організація ефективного міжособистісного спілкування як уміння вислуховувати, сприймати та розуміти інформацію; здійснювати зворотній зв’язок із співрозмовниками; користуватися навичками невербальної та невербальної комунікації; спостерігати та оцінювати співрозмовників і себе у процесі спілкування.

Знати: значення спілкування у процесі життєдіяльності людини та професійній діяльності практичного психолога; сутність і роль вербальних та невербальних засобів спілкування.

Вміти: застосовувати навички та уміння побудови ефективного міжособистісного спілкування з клієнтами, колегами, громадськістю, засобами масової інформації, іншими суб’єктами міжособистісної взаємодії у процесі професійної діяльності на принципах гуманізму й довіри; ефективне виконання різних ролей у команді у процесі вирішення спільних завдань, демонстрація лідерських якостей.

3.

Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку, рефлексії результатів професійної діяльності. На основі рефлексії власних професійних навичок та умінь самостійно ставити цілі, підбирати шляхи та засоби самовдосконалення та підвищення рівня професіоналізму

Знати: свої можливості та обмеження у взаємодії з іншими людьми; усвідомлення і зняття внутрішніх бар'єрів, що заважають ефективної комунікації та взаємодії; ефективні прийоми комунікації та взаємодії.

Вміти: відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку; здійснювати особистісну та професійну рефлексію; самостійно формулювати цілі саморозвитку та підбирати шляхи й засоби особистісного та професійного самовдосконалення.

 

2. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні проблеми психології спілкування та міжособистісної взаємодії

Тема 1. Спілкування як вияв соціальної активності людини.

Тема 2. Комунікативна сторона спілкування.

Тема 3. Інтерактивна сторона спілкування.

Тема 4. Перцептивна сторона спілкування.

 

Змістовий модуль 2. Вплив індивідуально-психологічних особливостей людини на її комунікативні та організаторські здібності

Тема 5. Вплив темпераменту та характеру людини на її комунікативні та організаторські здібності.

Тема 6. Значення толерантності у ефективному спілкуванні та міжособистісної взаємодії.

 

Змістовий модуль 3. Міжособистісні стосунки в процесі спілкування

Тема 7. Невербальні засоби спілкування. Бар’єри спілкування.

Тема 8. Феномен лідерства. Командна взаємодія.

Тема 9. Конфліктні ситуації у спілкуванні та шляхи їх розв’язання.

Тема 10. Асертивна поведінка в процесі спілкування та міжособистісній взаємодії.