Метою викладання дисципліни «Біблія і література» є ознайомлення слухачів з особливостями побутування сюжетів і образів Біблії в літературі

Завданнями курсу є розкрити зміст Святого Письма, з’ясувати жанровий склад Книги Книг, її наративну модель, пояснити значення і функції біблійних образів у літературних творах різних культурних епох, навчити студентів розуміти специфіку інтертекстуального діалогу певного автора з Біблією, формування дослідницького інтересу до традиції в літературі, вдосконалення вмінь аналізу художнього тексту, розширення світогляду здобувачів освіти.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 визначений програмою навчальний матеріал;

зміст Святого Письма та його жанровий склад;

основні закономірності рецепції Біблії в літературі різних епох;

літературознавчий інструментарій для тлумачення й аналізу інтертекстуального діалогу автора з Біблією.

 вміти:

·        пояснити значення та функції біблійних образів у літературних творах різних культурних епох.осягати естетичну природу та пізнавальний, виховний, розвивальний потенціал літератури для дітей як органічної складової української літератури;

·       застосовувати набуті знання у практичних цілях свого дослідження та у педагогічній діяльності;

·       проводити аналіз рецепції біблійних образів у конкретних текстах;

·       експлікувати й аналізувати певний образ у дискурсному розгортанні;

·       пояснювати залежність тлумачення певного образу від часу, епохи, автора, напрямку і т. ін.