Метою викладання навчальної дисципліни Макроекономіка є надати студентам теоретичні знання та найпростіші практичні навички з питань механізму функціонування національної економіки в умовах ринкових відносин, формування у студентів комплексу необхідних теоретичних знань і практичних навичок з макроекономічних основ розвитку, аналізу характеру відносин між макроекономічними суб’єктами та пріоритетних напрямків розвитку економіки України. При цьому в центрі уваги перебувають причинно-наслідкові зв’язки в економіці, що знаходять своє відображення через такі категорії, як сукупний попит і сукупна пропозиція, інфляція, сукупні видатки і валовий внутрішній продукт, зайнятість і безробіття, державний бюджет, платіжний баланс, валютний курс тощо.

Основними завданнями вивчення дисципліни Макроекономіка є

-       визначення ролі макроекономічної науки в суспільстві, розкриття її об’єкта, предмета та методу;

-       розкриття основних положень макроекономічних теорій, на які спирається сучасна макроекономічна наука та господарська практика;

-       висвітлення системи основних макроекономічних показників та індикаторів макроекономічної нестабільності;

-       розгляд базових моделей макроекономічної рівноваги;

-       розкриття механізму окремих складових макроекономічної політики: фіскальної, монетарної, зовнішньо­економічної, соціальної;

-       визначення факторів та розкриття основ моделювання економічного зростання.