Мета - є формування у студентів теоретичних і практичних знань з концептуальних основ управління на основі координації основних функцій менеджменту та спрямування діяльності підрозділів підприємства на одержання прибутку і досягнення стратегічних цілей.

 Завдання - оволодіння теоретичними (базовими) знаннями з питань сутності, функцій та видів контролінгу; опанування методології оперативного і стратегічного контролінгу, інвестиційних проектів; формування практичних навичок щодо створення служби контролінгу та системи бюджетування, проведення діагностики якості системи управління та фінансово-господарського стану підприємства; підтримки прийняття управлінських рішень.