Комплексний кваліфікаційний екзамен з соціальної роботи є формою підсумкової атестації, метою якого є виявлення якості підготовки випускників і рівня сформованості загальних та фахових компетентностей їх відповідності вимогам освітньо-професійної програми «Соціальна робота та практична психологія», спеціальності 231 Соціальна робота, освітного ступеню «бакалавр».