Метою викладання навчальної дисципліни «Вища математика» є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з основ математичного апарату, необхідних для засвоєння спеціальних дисциплін, що визначають їх фахову підготовку, розвитку умінь застосовувати ці знання на практиці та використовувати їх при побудові траєкторії професійного самовдосконалення.

Досягнення зазначеної мети забезпечується виконанням таких завдань:

-     формування у студентів наукового світогляду, уявлень про ідеї і методи математики, її ролі у пізнанні дійсності, усвідомлення математичних знань як невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної умови повноцінного життя в сучасному суспільстві; стійкої мотивації до навчання;

-     оволодіння студентами мовою математики в усній та письмовій формах, системою математичних знань, навичок і умінь, потрібних при вивченні спеціальних предметів та майбутній професійній діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і подальшій науковій діяльності;

-     інтелектуальний розвиток особистості, передусім розвиток у студентів логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної культури, пам’яті, уваги, інтуїції;

-     екологічне, естетичне, громадянське виховання та формування позитивних рис особистості;

-     формування життєвих і соціально-ціннісних компетентностей студента.

Основні результати навчання і компетентності. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні набути таких компетентностей:

-     ЗК 10. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування ідей.

-                   ФК 11. Здатність до застосування фундаментальних знань і вмінь до розв’язання професійних задач.

Та демонструвати такі результати навчання:

-     ПР 1. Застосовувати знання основних законів абстрактно-логічного мислення, основ методології наукового пізнання, методів аналізу та синтезу інформації в професійній діяльності.

-     ПР 16. Використовувати фундаментальні знання для розв’язання професійних задач в галузі комп’ютерних технологій.