Метою викладання навчальної дисципліни "Вища математика" є засвоєння змісту курсу в обсязі, необхідному для подальшої професійної діяльності. У процесі досягнення цієї мети здобувачі мають одержати достатній рівень знань, вмінь та навичок, необхідних для розв’язання різного виду теоретичних та практичних завдань, а також підготовку до подальшої самостійної роботи для забезпечення освітніх запитів і гармонійного поєднання освітнього процесу та наукової діяльності.

       Основні завдання вивчення навчальної дисципліни “Вища математика”:

1. забезпечити формування у здобувачів першого рівня вищої освіти базових знань і умінь з теорій лінійної алгебри та аналітичної геометрії;

2. сприяти формуванню досвіду використання математичного апарату зазначеної дисципліни.

Основні результати навчання і компетентності. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні набути таких компетентостей:

ЗК 1. Здатність знаходити, обробляти, інформацію з різних джерел, аналізувати та синтезувати на основі перевірених фактів та логічних аргументів.

ЗК 3. Здатність застосовувати у практичних ситуаціях основні закони навчання.

ЗК 5. Здатність до ефективного комунікування та до представлення складної комплексної інформації у стислій формі, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні технічні терміни.

 ЗК 9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

СК 10. Здатність до використання знань методологічних основ та загальних підходів професійної освіти для здійснення типових педагогічних досліджень.

СК 1. Здатність розуміти та уміло використовувати психолого-педагогічні знання для забезпечення психологічно-безпечного середовища в закладах виробництва та освіти.

та демонструвати такі результати навчання:

ПР 15. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі у виробничому та освітньому процесах.

ПР 19  Дотримуватись етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння можливого впливу досягнень інформаційно-комунікаційних технологій на соціальну сферу.