Метою викладання навчальної дисципліни «Світові моделі та стандарти підготовки фахівців до соціально-педагогічної роботи» є: сформувати у студентів систему знань про моделі та освітні стандарти підготовки майбутніх соціальних працівників та соціальних педагогів до професійної діяльності; розкрити особливості ЄПВО; сформувати вміння аналізувати та систематизувати науково-дидактичний матеріал.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Світові моделі та стандарти підготовки фахівців до соціально-педагогічної роботи» є:

• сформувати у студентів систему знань про моделі та освітні стандарти підготовки майбутніх соціальних працівників та соціальних педагогів до професійної діяльності у країнах Європи, Азії, Америки;

·    сформувати вміння використовувати ефективні моделі фахової підготовки соціальних працівників та соціальних педагогів в окремих університетах світу;

• сформувати навички командної роботи;

·    виховувати культуру професійної поведінки, спілкування; відповідальність.

 

Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

 

№ з/п

Компетентності

Компетенції

Програмні результати навчання

1.

ЗК-1

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

ПР-1 Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної / недостатньої інформації та суперечливих вимог

2.

ФК-8

Здатність до ефективного менеджменту організації у сфері соціальної роботи

ПР-13 Розробляти критерії та показники ефективності професійної діяльності, застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, пропонувати рекомендації щодо забезпечення якості соціальних послуг та управлінських рішень