Нові економічні, суспільно-політичні, соціально-культурні умови формують та втілюють у життя основні напрями політики в галузі освіти, орієнтують на сучасний світовий рівень викладу системи знань, відродження і розбудову національної освіти, формують творчу особистість, вимагають докорінного оновлення обладнання процесу навчання сучасними технологіями подачі матеріалу, а також реалізації (відповідно до нововведень Закону «Про вищу освіту») програм обміну здобувачами вищої освіти між країнами на навчання з одержанням відповідних дипломів та сертифікатів.

Складання комплексного кваліфікаційного екзамену з логопедії здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта є завершальним етапом у підготовці здобувачів освітнього ступеня бакалавр для їх подальшої роботи з оволодіння вміннями встановлювати емоційний контакт із дітьми, коригувати їх звуковимову, розвивати комунікативні навички, здійснювати профілактику різних мовленнєвих порушень у дітей тощо, що відбуватиметься в різноманітних видах діяльності в умовах закладів дошкільної освіти.

До складання екзамену допускаються здобувачі, що виконали усі вимоги навчального плану за всіма етапами освітнього процесу: теоретичного (лекційного) і практичного (семінарські, практичні заняття, всі види практик).

Теоретичну і методичну основу екзамену становить дисципліна «Логопедія та планування логопедичної роботи», яка передбачає підготовку здобувачів до професійної діяльності вихователя дітей з особливими освітніми потребами.

Мета комплексного кваліфікаційного екзамену з логопедії полягає у перевірці рівня сформованості загальних та фахових компетентностей (табл. 1) та професійно-педагогічної готовності майбутніх фахівців до виконання своїх функціональних обов’язків.

 

Таблиця 1

Загальні та фахові компетентності й результати навчання випускника освітнього ступеня «бакалавр»

Компетенції

Результати навчання

Навчальна дисципліна

Фахові

Здатність до індивідуального і диференційованого розвитку дітей раннього і дошкільного віку з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх можливостей.

Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з різними рівнями розвитку, особливості розвитку обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з особливими освітніми потребами.

Логопедія та планування логопедичної роботи

Здатність застосовувати психолого-педагогічні, дефектологічні, медико-біологічні, лінгвістичні знання у сфері професійної діяльності.

Вміти складати індивідуальні програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні для навчання документи; бути знайомим з універсальним дизайном в освіті та розумним пристосуванням.

Здатність здійснювати комплексний корекційно-педагогічний, психологічний та соціальний супровід дітей з інвалідністю в різних типах закладів.

Планувати освітній процес в закладах дошкільної освіти з урахуванням вікових та індивідуальних можливостей дітей раннього і дошкільного віку, дітей з особливими освітніми потребами та складати прогнози щодо його ефективності.

Готовність до діагностико-консультативної діяльності.

Бути знайомим з програмою раннього втручання, розуміти можливості опори на нього в подальшій роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.

 

До комплекту комплексного кваліфікаційного екзамену з логопедії за спеціальністю 012 Дошкільна освіта входять 60 білетів із теоретичних основ, висвітлення яких вимагає від здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти глибоких, міцних і усвідомлених знань, а також 30 питань практичної спрямованості, які є перевіркою сформованості професійних навичок здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої щодо організації логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку та прийомів корекції мовленнєвих порушень різної етіології.


Пояснювальна записка

 

Нові економічні, суспільно-політичні, соціально-культурні умови формують та втілюють у життя основні напрями політики в освітянській галузі, орієнтують на сучасний світовий рівень викладу системи знань, відродження і розбудову національної освіти, формують творчу особистість, вимагають докорінного оновлення змісту, форм і методів навчання.

Складання комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації «Спеціальна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта є завершальним етапом у підготовці здобувачів освітнього ступеня бакалавр для їх подальшої роботи з усунення, корекції та профілактики різних порушень у розвитку дітей, що відбуватиметься у закладах спеціальної освіти, на логопедичних пунктах при закладах освіти у системі Міністерства охорони здоров’я України та закладах корекційно-реабілітаційного спрямування. До складання екзамену допускаються здобувачі, що виконали всі вимоги навчального плану за всіма етапами навчального процесу: теоретичного (лекційного) і практичного (семінарські, практичні заняття, всі види практик).

Теоретичну і методичну основу екзамену становлять дисципліни «Спеціальна психологія», «Основи психолого-педагогічної діагностики осіб з порушеннями розвитку», «Основи психокорекції та психоконсультування осіб з порушеннями розвитку»,  «Психологія соціалізації та соціальної адаптації дітей з вадами розвитку», які передбачають підготовку здобувачів до професійної діяльності вчителя-дефектолога, вихователя дітей з вадами психофізичного розвитку, асистента вчителя закладу загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням.

Мета комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації «Спеціальна психологія» полягає у перевірці рівня сформованості загальних та фахових компетентностей (табл. 1) та професійно-педагогічної готовності майбутніх фахівців спеціальної освіти до виконання своїх функціональних обов’язків.

 


Метою викладання навчальної дисципліни є сприяти становленню батьківської компетентності шляхом усвідомлення і осмислення механізмів діалогічного спілкування та формування вмінь і навичок конструктивної взаємодії з дітьми у сім'ї.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: розглянути роль батьківства в житті людини;

обґрунтувати важливість відповідального ставлення до народження дитини;

проаналізувати шляхи сімейного виховання та їх вплив на процес формування особистості дитини;

визначити основні засади усвідомленого батьківства.