Мета та завдання курсу:

Метою викладання навчальної дисципліни “Історія зарубіжної літератури” є допомогти студентам прилучитися до всесвітнього літературного процесу, збагатити їхній духовний світ знаннями історії новітньої зарубіжної літератури, залучити до загальнолюдських цінностей, виховати почуття власної гідності, потребу в читанні, цікавість до художнього слова, сформувати естетичний смак, високу загальну і читацьку культуру.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Історія зарубіжної літератури” є

    • ознайомити студентів з найвагомішими творчими здобутками всесвітнього літературного процесу;
    • поглибити знання про новітню зарубіжну літературу, відкрити нові імена всесвітньо відомих письменників та їхні твори;
    • розкрити характерні особливості індивідуального стилю митців;
    • закріпити знання літературознавчих понять;
    • аналізувати художній твір, обґрунтовувати свою думку з приводу прочитаного, виявляти основні проблеми

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

-       основні закономірності сучасного літературного процесу;

-       визначальні явища і факти цього періоду, зокрема літературні тексти різних жанрів, головні етапи біографії письменників;

-       естетику та поетику письменників, творчість яких репрезентується;

-       особливості образного мислення, притаманного раннім епохам та їхні прояви у художніх творах;

-       особливості рецепції окремих творів у світовому контексті

вміти :

-       оволодіти навичками наукового аналізу явищ художньої літератури: аналізувати своєрідність стилю, жанру, композиції окремих творів; характеризувати систему образів; виявляти національну своєрідність зарубіжної літератури, її традиції та зв’язок із іншими літературами, зокрема – українською;

-       вільно оперувати основними фактами біографії письменників, історії написання творів, що вивчаються;

-       аналізувати історичні джерела різноманітного характеру;

-       логічно висловлювати і обґрунтовувати свої думки;

-       провадити самостійний науковий пошук.

 


Курс "Історія української літератури к.ХХ - початку ХХІ ст." входить до обов'язкової  компоненти ОП "Середня освіта (українська мова і література)". 

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія української літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст.»  є засвоєння студентами знань про український літературний процес порубіжжя віків, ідейно-художню своєрідність творчості окремих представників цього періоду, розвиток літературних течій, напрямів, стилів, жанрів, про місце окремих творів у літературному процесі; про місце української літератури  в загальносвітовому літературному процесі.