Мета викладання навчальної дисципліни «Теорія та методика трудового навчання» є формування  у майбутніх учителів трудового навчання методичної компетентності  як системи теоретичних знань, професійних умінь і навичок та особистісних якостей у сфері організації і проведення урочної та позаурочної технологічної підготовки учнів.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія та методика трудового навчання» є:

  1.  Розкриття основних ідей Концепції технологічної освіти учнів в України, змісту основних положень Державного стандарту освітньої галузі «Технологія» та нової структури технологічної  підготовки школярів  у загальноосвітніх навчальних закладах.
  2. Оволодіння майбутніми вчителями трудового навчання (технології) теоретичними і методичними знаннями та вміннями проведення уроків технології (трудового навчання) відповідно до нових тенденцій реформування освітньої галузі «Технологія» з використанням активних, інтерактивних методик, інформаційних засобів навчання.
  3. Розкриття шляхів реалізації провідних принципів технологічної освіти, забезпечення  освітньої, розвиваючої і виховної функції технологічної підготовки школярів.
  4.  Здійснення  міжпредметних зв’язків технології з основами наук основами наук, інтеграція знань учнів про техніку, технологію і виробництво.
  5. Визначення змісту роботи вчителя з організації, планування і матеріального забезпечення технологічної підготовки школярів.
  6. Підготовка і розробка необхідної документації для вчителя трудового навчання (технологій).