Метою викладання навчальної дисципліни «Історії російської літератури» є вивчення студентами-філологами особливостей становлення та розвитку російської літератури в період з XI по XVIII ст.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія російської літератури» є:

– осягнення студентами закономірностей розвитку літературного процесу цього періоду;

– прищеплення навичок літературознавчого аналізу, самостійного опрацювання художніх творів російської класики та критичних джерел;

– активізація творчої активності студентів;

– розвиток критичного мислення та естетичного смаку студентів.

Метою викладання навчальної дисципліни “Історія України в літературі” є вивчення студентами творів української літератури, що відображають історію України від давнини до сучасності; засвоєння найвизначніших історичних процесів, які лягли в основу історичних творів; визначення індивідуальних авторських рис.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Історія України в літературі” є:

• розкрити тенденції розвитку української літератури, її зумовленість суспільно-політичними подіями та культурно-історичними явищами, що вплинули на зародження та розвиток історичної романістики;

• визначити основні  аспекти дослідження української історичної прози;

• ознайомити студентів із теоретичними аспектами і станом дослідження жанрів історичної прози у контексті сучасних літературознавчих здобутків;

• простежити поліваріантність художньої інтерпретації минувшини, співвідношення історичних реалій із домислом і вимислом;

• висвітлити особливості конструювання образів історичних осіб та вигаданих персонажів, їх зумовленість морально-етичними настановами;

• проаналізувати диференціацію жанрових конструкцій за оригінальними й типологічними ознаками, їх зумовленість творчою індивідуальністю авторів і літературними напрямами;

• окреслити шляхи розвитку сюжетно-композиційних особливостей, концентрації простору й часу всередині тексту, лексичних домінант;

• визначити шляхи еволюції відображення національної ідеї та ментальності з погляду їх продуктивності в історичному процесі України, місця й ролі історичної  прози в українській літературі;

• висвітлити новаторські підходи прозаїків у зображенні історичних постатей;

• формувати в студентів уміння орієнтуватися в розмаїтті стильових тенденцій;

• розвивати естетичний смак, уміння поціновувати художній текст за високими художніми критеріями, висловлювати власний погляд щодо певної історичної події чи відомої постаті, аргументувати власні судження, порівнювати з відображенням в історіографічних розвідках;

• домагатися ґрунтовного знання студентами думок, концепцій літературознавців про окремий художній твір.