Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Освітній ступінь: магістр

Метою викладання навчальної дисципліни  є формування знань та умінь, необхідних для успішної практичної діяльності з викладання  гімнастики, легкої атлетики, спортивних ігор з методикою викладання та інших спортивно-педагогічних дисциплін, що викладаються у ВНЗ.

Основними завданнями вивчення дисципліни є підготувати майбутнього магістра до навчання студентів інтегрувати знання, одержані з окремих методик, оволодіти методикою проведення практичних занять зі спортивно-педагогічних дисциплін, сформувати відповідні знання, вміння і навички для самостійної роботи.


     Метою викладання навчальної дисципліни «Біомеханіка та метрологічний контроль у фізичному вихованні і спорті» є формування системи знань, навичок і вмінь у галузі біомеханіки, вимірювань і контролю у фізичному вихованні та спорті, необхідних майбутньому фахівцю з фізичної культури.

     Основними завданнями вивчення дисципліни «Біомеханіка та метрологічний контроль у фізичному вихованні і спорті»  є навчити студентів метрологічним основам, як класичної теорії вимірювань, так і сучасним теорії та практиці комплексного контролю у спорті та фізичному вихованні, біомеханічному аналізу рухової діяльності; сформувати навички самостійної роботи при проведенні тестування стану та підготовленості осіб, що відрізняються статтю, віком, фізичним розвитком; навчити студентів застосовувати методи математичної статистики для обробки та аналізу даних, отриманих у процесі контролю; наблизити зміст навчання до запитів майбутньої практичної діяльності випускників.


Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія наукового дослідження» є озброєння студен­тів поглибленими знаннями в обраній спеціальності, вміннями інноваційного характеру, навичками науково-дослідної, науково-педагогічної або управлінської діяльності, придбання певного досвіду використання отриманих знань і вміння продукувати елементи нових знань для вирішення завдань у відповідній сфері професійної діяльності.

Основними завданнями дисципліни «Методологія наукового дослідження» є: систематизація та поглиблення теоретичних і практичних знань, формування навичок використання цих знань при вирішенні конкретних наукових, науково-технічних і професійних завдань; розвиток навичок самостійної науково-дослідної роботи та оволодіння методикою теоретичних, експериментальних і науково-практичних досліджень; створення умов для творчого розвитку обдарованої особистості і підготовку фахівців за одним із функціональних напрямів діяльності: науково-дослідним, науково-педагогічним, управлінським;  набуття досвіду аналізу результатів досліджень, які були отримані, формулювання висновків і положень; підвищення рівня написання та оформлення наукової праці і отримання досвіду її публічного захисту.


Метою викладання навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» є  змістовна науково-педагогічна підготовка фахівців фізичного виховання з основ наукових досліджень, що сприятиме вдосконаленню процесу фахової підготовки майбутнього учителя фізичної культури, фітнес-тренера.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» є: надання уявлення про інтеграційні процеси «наука-виробництво», «наука-освіта»; ознайомлення з методами організації проведення науково-дослідної роботи, основами методичної діяльності у сфері фізичної культури і спорту; формування уміння організовувати і проводити науково-дослідну і методичну роботу за напрямом фізичного виховання, оздоровчої фізичної культури і спортивного тренування; навчання застосовувати навички науково-методичної діяльності для вирішення конкретних завдань, які виникають у процесі проведення фізкультурно-спортивних занять; формування вміння підготувати і захистити наукову за змістом кваліфікаційну роботу.